S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Nájdete nás aj na sociálnej sieti   Instagram   a    Facebook                                                               Tel.: +421 918 802 903    Otváracie hodiny: 8:00 - 15:00                                                            


Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov

INTERNETOVÝ OBCHOD PAVANNA.sk

 

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
 7. INTERNETOVÝ OBCHOD COOKIES A ANALYTIKY
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov Internetového obchodu sú informatívne, čo znamená, že nie sú zdrojom záväzkov pre Príjemcov služieb alebo Zákazníkov Internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode vrátane dôvodov, účelov a doby spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookie a analytických nástroje v internetovom obchode.

 

1.2. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom

Internetového obchodu PAVANNA.sk je

PAVANNA spol. s r.o.

IČO: 36456365

DIČ: 2021407465

IČ DPH: SK2021407465

J. Gagarina 262/17

08901 Svidník

e-mailová adresa: info@pavanna.sk

  - ďalej len "Správca" a zároveň je Poskytovateľom služieb internetového obchodu a Predávajúcim.

 

1.3. Osobné údaje v Internetovom obchode sú Správcom spracúvané v súlade s platnou legislatívou, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie GDPR“. Oficiálny text nariadenia GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

1.4. Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Rovnako aj poskytnutie osobných údajov Príjemcom služby alebo Zákazníkom prostredníctvom Internetového obchodu je dobrovoľné, až na dve výnimky:

(1) uzatvorenie zmlúv so Správcom - neposkytnutie v prípadoch a v rozsahu uvedenom na stránke Internetového obchodu a v Predpisoch internetového obchodu a tieto zásady ochrany osobných údajov nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb so správcom majú za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak chce dotknutá osoba uzavrieť danú zmluvu so Správcom, je povinná požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy vopred uvedený na webovej stránke internetového obchodu a v pravidlách internetového obchodu; 

(2) zákonné povinnosti správcu - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne platných právnych predpisov, ktoré ukladajú správcovi povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. spracúvanie údajov za účelom vedenia účtovníctva) a neposkytnúť ich zabráni Správcovi v plnení týchto povinností.

 

1.5. Správca osobitne dbá na ochranu záujmov osôb, ktorých sa ním spracúvané osobné údaje týkajú, a najmä zodpovedá a dbá na to, aby ním zhromaždené údaje:

(1) boli spracúvané v súlade so zákonom; 

(2) zhromažďované na špecifikované zákonné účely a nepodrobované ďalšiemu spracovaniu v rozpore s týmito účelmi; 

(3) vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú; 

(4) uchovávať vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb najviac po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania a

(5) spracúvať spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovanie a náhodná strata, zničenie alebo poškodenie,

 

1.6. S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosť ohrozenia, Správca vykonáva primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR a vedieť to preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby revidujú a aktualizujú. Správca používa technické opatrenia, aby zamedzil neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané elektronicky.

 

1.7. Všetky slová, frázy a skratky uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajúce veľkým písmenom (napr. Predajca, Internetový obchod, Elektronická služba) by sa mali chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Pravidlách internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke Internetového obchodu.

 

 1. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV

 

2.1. Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, a to v rozsahu, v ktorom je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

(1) dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov; 

(2) spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; 

(3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti uloženej Správcovi; alebo

(4) spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu alebo tretej strany, s výnimkou situácií, keď

 

2.2. Spracúvanie osobných údajov Správcom si vyžaduje výskyt aspoň jedného z dôvodov uvedených v bode 

2.1 zásady ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracúvania osobných údajov Príjemcov služieb a Zákazníkov Internetového obchodu Správcom sú uvedené v ďalšom bode Zásad ochrany osobných údajov - vo vzťahu k danému účelu spracúvania osobných údajov Správcom.

 

 1. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

 

3.1. Zakaždým, účel, základ a obdobie, ako aj príjemca osobných údajov spracúvaných Správcom vyplývajú z úkonov vykonaných daným Príjemcom služby alebo Zákazníkom v Internetovom obchode alebo Správcom.

 

3.2. Správca môže spracúvať osobné údaje v rámci Internetového obchodu na

nasledujúce účely, na základe a v obdobiach uvedených v tabuľke nižšie:

 

 

 

Účel spracovania údajov

Právny základ spracovania údajov

Doba uchovávania údajov

Uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo konanie na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím vyššie uvedených zmlúv

Článok 6 ods. 1 lit. b) Nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy

 

Údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie, ukončenie alebo iné ukončenie platnosti uzatvorenej Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb.

priamy marketing

Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu - spočívajúce v starostlivosti o záujmy a dobrý imidž Správcu, jeho Internetového obchodu a v snahe predávať Produkty

 

Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pri pohľadávkach súvisiacich s prevádzkovaním živnosti je tri roky, pri kúpnej zmluve dva roky).

Správca nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky zo strany dotknutej osoby.

marketing

Článok 6 ods. 1 lit. a) Nariadenia GDPR (súhlas) - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Správcom

 

Údaje sú uchovávané do odvolania súhlasu dotknutej osoby s ďalším spracovaním jej údajov na tento účel.

Vyjadrenie názoru Zákazníka k uzatvorenej Kúpnej zmluve

Článok 6 ods. 1 lit. a) Nariadenia GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na účely vyjadrenia názoru

 

Údaje sú uchovávané do odvolania súhlasu dotknutej osoby s ďalším spracovaním jej údajov na tento účel.

Vedenie účtovníctva

Článok 6 ods. 1 lit. c) Nariadenia GDPR v súvislosti s vtip. 74 sek. 2 zákona o účtovníctve, t.j. zo dňa 30.01.2018 (z. z. 2018, položka 395 v znení neskorších predpisov) - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu

 

Údaje sú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje zákon, na základe ktorého musí Správca uchovávať účtovné knihy (5 rokov, počítajúc od začiatku roka nasledujúceho po finančnom roku, ktorého sa údaje týkajú).

Zisťovanie, skúmanie alebo obhajovanie nárokov, ktoré môže Správca vzniesť alebo ktoré môžu byť vznesené voči Správcovi

Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v určovaní, prešetrovaní alebo obhajovaní nárokov, ktoré môžu byť zo strany správcu vznesené alebo ktoré môžu byť vznesené voči prevádzkovateľovi. správca

 

Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu sledovaného Správcom, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov, ktoré môžu byť voči Správcovi vznesené (základná premlčacia lehota pre nároky voči Správcovi je šesť rokov).

Používanie webovej stránky internetového obchodu a zabezpečenie jej správneho fungovania

Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v prevádzkovaní a udržiavaní internetovej stránky Internetového obchodu

Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pri pohľadávkach súvisiacich s prevádzkovaním živnosti je tri roky, pri kúpnej zmluve dva roky).

Vedenie štatistík a analýza návštevnosti v internetovom obchode

Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce vo vedení štatistík a analýze návštevnosti v Internetovom obchode za účelom zlepšenia fungovania Internetového obchodu a zvýšenia predaj Produktov

Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä Občiansky zákonník (základná premlčacia doba pri pohľadávkach súvisiacich s prevádzkovaním živnosti je tri roky, pri kúpnej zmluve dva roky).

Prieskum spokojnosti, najmä zasielaním e-mailov so žiadosťou o vyplnenie prieskumu spokojnosti

Článok 6 ods. 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - zachovanie vysokej kvality služieb a úrovne spokojnosti zákazníkov s ponúkanými produktmi a službami

Údaje sú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Správcu. Ankety zasielame do max. mesiac od nákupu.

Správca nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky zo strany dotknutej osoby.

 

 1. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

4.1. Pre správne fungovanie Internetového obchodu, vrátane realizácie uzatvorených Kúpnych zmlúv, je nevyhnutné, aby Správca využíval služby externých subjektov (ako napr. poskytovateľ softvéru, kuriér alebo poskytovateľ platobných služieb). Správca využíva len služby takých spracovateľských subjektov, ktoré poskytujú dostatočné záruky na implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a chránilo práva dotknutých osôb.

4.2. Prenos údajov zo strany Správcu sa neuskutočňuje v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov - Správca poskytuje údaje len vtedy, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania osobných údajov a iba v rozsahu potrebnom na jeho dosiahnutie.

4.3. Osobné údaje príjemcov služieb a zákazníkov internetového obchodu môžu byť prenesené nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

4.3.1. dopravcovia/ subjekty obsluhujúce sklad alebo proces expedície

- v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod na doručenie Produktu poštou alebo kuriérom, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka zvolenému prepravcovi, dopravca alebo sprostredkovateľ vykonávajúci zásielky na objednávku Správcu, a ak je zásielka uskutočnená z externého skladu - subjektu obsluhujúcemu sklad a/alebo proces prepravy - v rozsahu potrebnom na dokončenie dodávky Produktu Zákazníkovi.

4.3.2. subjekty obsluhujúce elektronické platby alebo platobnou kartou - v prípade Zákazníka, ktorý využíva Internetový obchod so spôsobom elektronických platieb alebo platobnou kartou, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode. Ukladať na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na spracovanie platieb uskutočnených zákazníkom.

4.3.3. poskytovatelia systému prieskumu verejnej mienky - v prípade Zákazníka, ktorý súhlasil s vyjadrením názoru k uzatvorenej Kúpnej zmluve, Správca poskytuje zozbierané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý zabezpečuje systém prieskumov vyjadrujúcich názory na uzatvorené Kúpne zmluvy v Internetový obchod na žiadosť Správcu v rozsahu potrebnom na vyjadrenie názoru Zákazníka za používanie systému prieskumu verejnej mienky.

4.3.4. poskytovatelia služieb dodávajúcich Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi prevádzkovať podnikanie vrátane Internetového obchodu a Elektronických služieb prostredníctvom neho poskytovaných (najmä poskytovatelia počítačového softvéru na prevádzkovanie Internetového obchodu, e-mail a hosting a spoločnosť poskytovateľov manažérskeho softvéru a poskytovanie technickej pomoci Správcovi) - Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

4.3.5. poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb poskytujúci Správcovi účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu (najmä účtovná kancelária, advokátska kancelária alebo inkasná spoločnosť) - Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi, ktorý koná na jeho základe v mene len v prípade a v rozsahu potrebnom na splnenie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

4.3.6. S kým zdieľame vaše údaje? Príjemcami Vašich osobných údajov sú: subjekty poskytujúce služby spočívajúce v prieskumoch spokojnosti zákazníkov, poskytovatelia IT systémov a spoločnosti poskytujúce názory z obchodu pavanna.sk na iné portály, kde si môžete prečítať recenzie nášho obchodu a našich produktov, napr. Google, Heureka a pod. . Dodatočne na štatistické účely pre interné potreby Správcu – v tomto prípade bude základom spracúvania oprávnený záujem Správcu spočívajúci v zhromažďovaní informácií umožňujúcich rozvoj podnikania a prispôsobenie služieb potrebám Používateľov obchodu.

 1. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE

5.1. Nariadenie GDPR ukladá Správcovi povinnosť informovať o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania podľa čl. 22 sek. 1 a 4 nariadenia GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – relevantné informácie o pravidlách ich prijímania, ako aj o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. S ohľadom na túto skutočnosť poskytuje Správca informácie o možnom profilovaní v tejto časti zásad ochrany osobných údajov.

5.2. Správca môže využívať profilovanie v Internetovom obchode na účely priameho marketingu, avšak rozhodnutia prijaté na jeho základe Správcom sa netýkajú uzatvorenia alebo odmietnutia uzavretia Kúpnej zmluvy ani možnosti využívania Elektronických služieb v Internetovom obchode. Efektom využívania profilovania v Internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy danej osobe, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončených nákupov, zaslanie ponuky Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby, alebo ponúka lepšie podmienky oproti štandardnej ponuke Internetového obchodu . Napriek profilovaniu je to človek, ktorý sa slobodne rozhoduje, či takto získanú zľavu bude chcieť využiť,

5.3. Profilovanie v internetovom obchode spočíva v automatickej analýze alebo prognózovaní správania danej osoby na webe internetového obchodu, napríklad pridaním konkrétneho produktu do košíka, prehliadaním stránky konkrétneho produktu v internetovom obchode alebo analýzou predchádzajúcej histórie nákupov uskutočnených v internetovom obchode. Podmienkou takéhoto profilovania je, že Správca disponuje osobnými údajmi danej osoby, aby jej mohol zaslať napríklad zľavový kód.

5.4. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť – dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie („právo byť zabudnutý“) alebo obmedzenie spracúvania a má právo namietať proti spracovaniu a má právo na prenosnosť svojich údajov. Podrobné podmienky na uplatnenie vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15-21 Nariadenia GDPR.

6.2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje Správca spracúva na základe súhlasu (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 sek. 2 lit. a) GDPR), má právo súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

6.3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - osoba, ktorej údaje Správca spracúva, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a režimom uvedeným v ustanoveniach nariadenia GDPR a poľského práva, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

6.4. Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou – proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na základe čl. 6 sek. 1 lit. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem správcu) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. V takom prípade už správca tieto osobné údaje nesmie spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu platných zákonných dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na zisťovanie, šetrenie alebo obhajovanie nárokov .

6.5. Právo namietať proti priamemu marketingu – ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, rozsah, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

6.6. Za účelom uplatnenia práv uvedených v tomto bode Zásad ochrany osobných údajov môžete Správcu kontaktovať zaslaním príslušnej správy písomne ​​alebo e-mailom na adresu Správcu uvedenú na začiatku Zásad ochrany osobných údajov.

 1. INTERNETOVÝ OBCHOD COOKIES A ANALITIKY

7.1. Súbory cookie (cookies) sú malé textové informácie vo forme textových súborov odosielané serverom a uložené na strane osoby navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu (napríklad na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte). smartfónu – v závislosti od toho, aké zariadenie používa pri návšteve nášho online obchodu). Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj o histórii ich vytvárania nájdete okrem iného tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Súbory cookie, ktoré môže webová stránka internetového obchodu odosielať, možno rozdeliť do rôznych typov podľa nasledujúcich kritérií:

Vzhľadom na ich dodávateľa :

1) vlastné (vytvorené webovou stránkou internetového obchodu Správcu) a

2) patriaci tretím stranám/subjektom (iným ako správca)

Vzhľadom na dobu ich uloženia v zariadení osoby navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu :

1) cookies relácie (uložené až do odhlásenia sa z Internetového obchodu alebo vypnutia webového prehliadača) a

2) trvalé (uložené na určitý čas, definované parametrami každého súboru alebo do manuálneho vymazania)

Vzhľadom na účel ich použitia :

1) nevyhnutné (umožnenie správneho fungovania webovej stránky internetového obchodu),

2) funkčné/prednostné (umožňujúce prispôsobenie webovej stránky internetového obchodu preferenciám osoby navštevujúcej webovú stránku),

3) analytické a výkonnostné cookies (zhromažďovanie informácií o tom, ako používať webovú stránku internetového obchodu),

4) marketing, reklama a sociálne siete (zhromažďovanie informácií o osobe navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu s cieľom zobrazovať tejto osobe prispôsobené reklamy a vykonávať iné marketingové aktivity, a to aj na webových stránkach oddelených od webových stránok internetového obchodu, ako sú napríklad stránky sociálnych sietí)

 

7.3. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webovú stránku internetového obchodu na nasledujúce konkrétne účely:

Účely používania cookies v Internetovom obchode Správcu

identifikácia príjemcov služby ako prihlásených do internetového obchodu a preukázanie, že sú prihlásení (nevyhnutné súbory cookie)

zapamätanie produktov pridaných do košíka za účelom zadania objednávky (potrebné cookies)

zapamätanie si údajov z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do internetového obchodu (nevyhnutné a/alebo funkčné/preferenčné cookies)

prispôsobenie obsahu webovej stránky internetového obchodu individuálnym preferenciám Príjemcu služby (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizáciu používania webových stránok internetového obchodu (funkčné/preferenčné cookies)

vedenie anonymných štatistík o tom, ako sa používa webová stránka internetového obchodu (analytické a výkonové súbory cookie)

remarketing, t.j. prieskum správania sa návštevníkov Internetového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich aktivít (napr. opakovaná návšteva konkrétnych stránok, kľúčové slová a pod.) za účelom vytvorenia ich profilu a poskytovania reklám prispôsobených ich očakávaným záujmom, keď navštívia iné webové stránky v reklamnej sieti Google a Facebook, Instagram(marketingové, reklamné a sociálne cookies)

 

7.4. Kontrola v najobľúbenejších webových prehliadačoch, ktoré súbory cookie (vrátane doby prevádzky súborov cookie a ich poskytovateľa) v súčasnosti odosiela webová stránka internetového obchodu, je možná nasledujúcim spôsobom:

V prehliadači Chrome :
(1) v paneli s adresou kliknite na ikonu zámku vľavo, (2) prejdite na kartu „Cookies“.

Vo Firefoxe :
(1) v paneli s adresou kliknite na ikonu štítu vľavo, (2) prejdite na kartu „Povolené“ alebo „Blokované“, (3) kliknite na „Súbory cookie sledovania viacerých stránok“, „ Sledovače sociálnych sietí“ alebo „Obsah s prvkami sledovania“

V programe Internet Explorer :
(1) kliknite na ponuku „Nástroje“, (2) prejdite na kartu „Možnosti siete Internet“, (3) prejdite na kartu „Všeobecné“, (4) prejdite na kartu „Nastavenia“, ( 5) kliknite na "Zobraziť súbory"

V prehliadači Opera :
(1) v paneli s adresou kliknite na ikonu zámku vľavo, (2) prejdite na kartu „Cookies“.

v prehliadači Safari :
(1) kliknite na ponuku „Predvoľby“, (2) prejdite na kartu „Ochrana osobných údajov“, (3) kliknite na pole „Spravovať údaje stránok“

Bez ohľadu na prehliadač, pomocou dostupných nástrojov, napríklad na : https://www.cookiemetrix.com/ alebo: https://www.cookie-checker.com/

 

7.5. Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne akceptuje súbory cookie. Každý má možnosť upresniť podmienky používania cookies pomocou nastavenia vlastného webového prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania Cookies – v druhom prípade to však môže ovplyvniť niektoré funkcionality Internetového obchodu (napr. možné dokončiť cestu objednávky cez objednávkový formulár z dôvodu nezapamätania si produktov v košíku pri ďalších krokoch zadávania objednávky).

7.6. Nastavenia webového prehliadača v oblasti Cookies sú dôležité z pohľadu súhlasu s používaním Cookies našim Internetovým obchodom – v súlade s predpismi môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Podrobné informácie o zmene nastavení súborov cookie a ich samoodstránení v najpopulárnejších webových prehliadačoch sú k dispozícii v sekcii pomocníka webového prehliadača a na nasledujúcich webových stránkach (stačí kliknúť na odkaz):

v prehliadači

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Microsoft Edge

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca vám odporúča, aby ste si po návšteve iných webových stránok prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tam uvedené. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetový obchod správcu.

 

Pre vybavenie Vašej objednávky zhromažďujeme tieto údaje: meno, priezvisko, e-mail, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, IP adresu

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

Mjg2Y2Q